مقدمه:

سرود ملی یا سرود میهن یک قطعه از موسیقی هر کشوری به عنوان سرود ملی آن کشور به رسمیت شناخته می شود و هر کشوری سرود ملی مخصوص به خود را دارد.

تنه ی انشا:

سرود ملی هر کشور آوازها یا موسیقی های هستند که در شرایط خاصی در هر کشوری نواخته می شوند و آواز وطن پرستی مردمانی است که به عنوان احترام و علاقه و تحریک احساس وطن پرستی در مردم آن کشور خوانده می شود.