باز افرینی ضرب المثل فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تراست

مقدمه:

این ضرب المثل در مورد افرادی است که در هر کاری دخالت میکنند و میخواهند به هر نحوی سر از که به هر نحوی سر از کار دیگران در بیاورند یعنی به قول معروف نخود هر آشی شوند.

تنه ی انشا:

در واقع فضول به کسی گفته میشود که میخواهد در همه ی کارهای دیگران دخیل باشد و در کار دیگران دخالت کند و نظر بی جا بدهد و با این کار کاسه داغ تر از آش شود و در واقع خیلی وراج و بیهوده گو باشد به طوری که دست از این خصلت زشت خود بر ندارد این جور افراد همیشه به کارهای دیگران رسیدگی میکنند