فعالیت صفحه 73 درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 73 درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- به نقشه توجه کنید و نام قاره هارا بنویسید.

پاسخ:

  1. آفریقا
  2. اروپا
  3. آسیا
  4. استرالیا
  5. آمریکا

2 - نام اقیانوس های جهان را بنویسید

پاسخ:

  1. اقیانوس آرام
  2. اقیانوس هند
  3. منحمد جنوبی
  4. منجمد شمالی
  5. اطلس