فعالیت صفحه 73 درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 73 درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- به نقشه توجه کنید و نام قاره هارا بنویسید.

پاسخ:

  1. آفریقا
  2. اروپا
  3. آسیا
  4. استرالیا
  5. آمریکا

2 - نام اقیانوس های جهان را بنویسید

پاسخ:

  1. اقیانوس آرام
  2. اقیانوس هند
  3. منحمد جنوبی
  4. منجمد شمالی
  5. اطلس

3- روی یک کره جغرافیایی

الف) کشور ایران و همسایه هایش را پیدا کنید و بگوئید در کدام قاره قرار دارند. ( آسیا )

ب) از هر قاره دو کشور نام ببرید . ( اروپا: آلمان - انگلستان ) . (آسیا: کره - چین ) . ( استرالیا: استرالیا - نیوزلند ) . ( آفریقا: آفریقای جنوبی - کنیا ) . ( آمریکا: آرژانتین - کوبا )

 

4- چرا نام اقیانوس آرام دوبار روی نقشه نوشته شده است ؟ آیا دو اقیانویس آرام وجود دارد ؟

پاسخ :

خیر، اقیانوس آرام یکی از بزرگترین اقیانوس های جهان است که نیمی در نیم کره شرقی و نیمی در نیم کره غربی قرار دارد