انشا کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد ضرب المثل صفحه 46 نگارش پایه هشتم

مقدمه:

ضرب المثل کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد اشاره به این موضوع دارد که ما نباید در زندگیمان تقلید کورکورانه داشته باشیم چون ممکن است در آینده دچار مشکل شویم و بعدا باعث پشیمانیمان شود.

تنه ی انشا:

هر فردی در زندگی خود یک نفر یا شخصیتی را در زندگی خود الگو قرار میدهد که اگر این انتخاب الگو از روی تحقیق وآگاهی باشد میتواند در زندگیش بسیار موثر باشد و راه را به او نشان دهد اما اگر از روی نا آگاهی و انتخاب نادرست و فقط تقلید باشد ممکن است زندگیش را نابود کند.

همان اندازه که تقلید و الگو قرار دادن یک شخص میتواند در زندگی ما تاثیر مثبت داشته باشد و مسیر درست زندگی را به ما نشان دهد به همان اندازه میتواند باعث نابودی زندگی ما شود.