سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

1. چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم می کنیم ؟

ابتدا یک دایره رسم و آن را به 24 قسمت تقسیم می کنیم، هر قسمت نشان دهنده یک ساعت در شبانه روز است، سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم و به همان میزان، تعداد ساعات را روی نمودار جدا کرده و رنگ می زنیم.

2. یک برنامه ی روزانه متعادل را با برنامه ی نامتعادل مقایسه کنید.

در یک برنامه متعادل استراحت و خواب، درس خواندن، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد، اما به عکس در برنامه نا متعادل به بعضی از بخش های زندگی کم تر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود.