فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید

پاسخ:

  1. هتل (د 4)
  2. مسجد (ج ا)
  3. راه آهن (الف 1)