فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

محل دقیق هتل، مسجد و راه آهن را بنویسید

پاسخ:

  1. هتل (د 4)
  2. مسجد (ج ا)
  3. راه آهن (الف 1)

حالا بگویید هر یک از موارد زیر نشان دهنده چه مکانی است.

پاسخ:

  1. د 2 (آتش نشانی)
  2. ج 5 (مدرسه)
  3. ب ج (فروشگاه)