سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

  1. بهترین راه هدایت مردم چیست ؟ معرفی الگوی برتر و انسان ها نمونه
  2. خداوند در قرآن درباره ی خصوصیات اهل بیت چه فرموده است ؟ همانا خدا اراده کرده که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کرداند.