سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

 1. بهترین راه هدایت مردم چیست ؟ معرفی الگوی برتر و انسان ها نمونه
 2. خداوند در قرآن درباره ی خصوصیات اهل بیت چه فرموده است ؟ همانا خدا اراده کرده که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کرداند.
 3. اهل بیت دارای چه خصوصیات اخلاقی بودند ؟ فخر نمی فروختند، آنان مهربان و خوش اخلاق بودند، خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند، کینه به دل نمی گرفتند، عیب دیگران را می پوشاندند.
 4. اهل بیت به چه چیزی بیش ترین اهمیت را می دادند ؟ به نماز خیلی اهمیت می دادند و همیشه نمازشان را اول وقت می خواندند.
 5. قرآن کتاب هدایت و راهنمایی مردم است.

 

گفت و گو کنید صفحه 34

در موارد زیر بهترین برخورد چیست ؟

 • کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید؛ حرفت های او را نشنیده می گیریم و او را ببخشیم.
 • در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمین می افتید؛ او را می بخشیم و گذشت می کنیم.
 • در حضور شما از دیگران بدگویی می شود؛ جلو دوستمان را می گیریم و اگر گوش نداد از ادامه ی صحبت با او خودداری می کنیم.
 • در مسیر شما تکه نانی روی زمین افتاده است؛ آن را برداشته و سعی می کنیم جایی قرار دهیم که پرندگان از آن استفاده کنند.

 

کامل کنید صفحه 35

نام دوازده امام در جدول زیر آمده است، نام ایشان را پیدا و دور آن ها خط بکشید. با حروف باقی مانده کلمه ای پنج حرفی ساخته می شود. جمله روبه رو را با آن کامل کنید.

وظیفه ی ما در برابر امامان اطاعت است.

 • صادق
 • حسین
 • باقر
 • سجاد
 • رضا
 • علی
 • جواد
 • عسکری
 • هادی
 • مهدی
 • کاظم
 • حسن

 

جواب سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب