جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

2- چرا مغولان به ایران حمله کردند؟ دلیل بیاورید.

پاسخ:

  1. مغول ها بیشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر زندگی خود را می گذراندند
  2. مغول ها مردمی بیابان گرد بودند