جواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 108 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

2- چرا مغولان به ایران حمله کردند؟ دلیل بیاورید.

پاسخ:

  1. مغول ها بیشتر از راه غارت کاروان ها یا هجوم به سرزمین های دیگر زندگی خود را می گذراندند
  2. مغول ها مردمی بیابان گرد بودند
  3. قبایل آن ها با کمبود غذا روبه رو بودند و از طریق غارت غذا به دست می آوردند
  4. چنگیزخان به بهانه ی کشته شدن بازرگانان خود توسط غایرخان به ایران حمله کرد

3- به نظر شما اگر ماجرای شهر اترار رخ نمی داد. باز هم مغول ها به ایران حمله می کردند؟ چرا؟

پاسخ:

قوم چنگیز خان و مغول ها آدم های بسیار بی رحمی بودن و ماجرای شهر اترار فقط بهانه ای بود برای حمله به مردم ایران و اگر چنین نبود به بهانه های دیگر به ایران جهت غارت حمله میکردند

 

4- حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی برای ایران داشت؟ توضیح دهید.

پاسخ:

بسیاری از شهر ها و روستاهای ایران ویران شد، عده ای از مردم کشته شدن و حکومت های محلی نیز از بین رفتند.