فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر میکردند؟

پاسخ:

چون آنان نمیخواستند بت پرستی از بین برود و مردم بتها را بشکنند.