فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر میکردند؟

پاسخ:

چون آنان نمیخواستند بت پرستی از بین برود و مردم بتها را بشکنند.

5- پیامبر (ص) در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتاد میکرد ؟

پاسخ:

پیامبر با آنها خوش برخورد بود و آنهارا به دین اسلام دعوت میکرد.