سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب

درس دوازدهم - از ریشه تا برگ

سوال:❓ وظیفه ریشه چیست؟

پاسخ:✅ آب و مواد مورد نیاز گیاه را از خاک میگیرد و وارد گیاه می کند.

 

سوال:❓ وقتی دانه ای را می کاریم اولین قسمتی که از آن خارج می شود کدام بخش گیاه است؟

پاسخ:✅ ریشه