سوالات درس چهارم علوم پنجم با جواب

 

درس چهارم - برگی از تاریخ زمین

 

سوال:مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید.

پاسخ:حمل رسوبات توسط آب های جاری، ته نشین شدن رسوبات در آب های آرام، فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و نیز سنگینی آب.