سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

درس هشتم - کارها آسان می شود(1)

سوال:❓ چند نوع اهرم نام ببرید؟

پاسخ:✅ الاکلنگ، ترازو، قیچی، میخ کش، منگنه، موچین به شکل قیچی.

 

سوال:❓ قسمت های یک اهرم را نام ببرید؟

پاسخ:✅ محل وارد کردن نیرو، محل قرار گرفتن جسم، محل تکیه گاه.