سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

درس هشتم - کارها آسان می شود(1)

سوال:❓ چند نوع اهرم نام ببرید؟

پاسخ:✅ الاکلنگ، ترازو، قیچی، میخ کش، منگنه، موچین به شکل قیچی.

 

سوال:❓ قسمت های یک اهرم را نام ببرید؟

پاسخ:✅ محل وارد کردن نیرو، محل قرار گرفتن جسم، محل تکیه گاه.

 

سوال:❓ دو راه برای حفظ تعادل در اهرم را با یک مثال بیان کنید؟

پاسخ:✅ هر گاه در دو طرف اهرم دو جسم با جرم های نا مساوی قرار گیرند برای ایجاد تعادل باید جسم سنگین تر به تکیه گاه نزدیک تر شود، یا یک وزنه سنگین تر در کنار جسم با جرم کمتر قرار دهیم مثال در بازی الاکلنگ برای ایجاد تعادل بین دو نفر سنگین و سبک، باید فرد سنگین تر به تکیه گاه نزدیک شود تا تعادل حفظ شود و بتوانند با هم بازی کنند.

 

سوال: اهرم چگونه کارها را آسان می کند؟

پاسخ:✅ با انتقال نیرو و افزایش مقدار نیرو همچنین تغییر جهت نیرو کارها را آسان تر می کنند.

 

سوال:❓ کاربرد اهرم نوع اول را با مثال بیان کنید.

پاسخ:✅ نوع اول:

تکیه گاه در وسط جسم و نیرو قرار بگیرد.
قیچی، انبردست، الاکلنگ، ترازو
معمولا این نوع اهرم ها برای تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو کاربرد دارند.
 

سوال:❓ کاربرد اهرم نوع دوم را با مثال بیان کنید.

پاسخ:✅ نوع دوم:

جسم در وسط نیرو و تکیه گاه قرار دارد.
فرغون، گاری، قایق

معمولا این نوع اهرم ها نیرو را افزایش می دهند.
 

سوال:❓ کاربرد اهرم نوع سوم را با مثال بیان کنید.

پاسخ:✅ نوع سوم:

نیرو در وسط جسم و تکیه گاه قرار دارد.
منگنه، قاشق، موچین انبری
این نوع اهرم ها کارها را در مدت زمان کمتر و سریعتری انجام می دهند.
 

سوال:❓ تعادل در اهرم را تعریف کنید؟

پاسخ:✅ اگر دو جسمی که در دو طرف اهرم قرار می گیرند یکسان باشند باید فاصله آنها از تکیه گاه برابر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد.

 

سوال: اهرم چیست؟

پاسخ:✅ میله یا وسیله بسیار ساده که با انتقال نیرو ، افزایش نیرو و یا تغییر جهت نیرو در آسان شدن کارها به ما کمک می کند.

 


💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب