سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

1. پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟

به دنبال کسب علم باشید، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

2. آیات قرآن انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟

به تفکر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.