سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

1. پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟

به دنبال کسب علم باشید، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

2. آیات قرآن انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟

به تفکر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.

3. دو تن از امامان که کلاس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند، نام ببرید.

امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

4. مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟

برای تعیین جهت قبله، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم وانجام عبادت ها و کشتیرانی در دریا.

5. مسلمانان در کدام فن دریانوردی مهارت داشتند ؟

درساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

6. چگونه آثار عملی ملت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت ؟

مسلمانان پس از فتح سرزمین هایی چون ایران و یونان آثار علمی آن ها را از زبان فارسی و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

7. فرمان روایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند ؟

خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

8. چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد ؟

در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

9. چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند ؟

از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد، نیشابور و بخارا وجود داشت.

10. دانشگاه جدی شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد ؟

در زمان ساسانیان در اهواز تاسیس شد اما تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

11. نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟

مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آن ها را می داد.

12. نظامیه های معروف را نام ببرید.

  1. نظامیه نیشابور
  2. نظامیه ی بغداد

13. دانشگاه امروزی جهان به تقلید از چیست ؟

مدارس نظامیه

14. رصد خانه چگونه جایی بودند ؟

محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند.

15. در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت ؟

شهرهایی چون بغداد و اصفهان و ری رصد خانه داشتند.

16. نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت ؟

بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور

17. عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟

دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

18. مهم ترین علت پیشرفت عملی مسلمانان تعالیم دین اسلام بود.

19. مسلمانان به کمک اسطرلاب موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

20. در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق راه خشکی و راه های دریایی رونق داشت.

21. مسلمانان فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند.

22. یکی از مهمترین مراکز علمی در دروه ی اسلامی دانشگاه جندی شاپور بود.

23. سامانیان در شهر بخارا کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروف ابن سینا سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

24. یکی از وزیران معروف ایرانی خواجه نظام الملک بود که مدارس نظامیه را تاسیس کرده بود.

25. معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

 

جواب سوالات درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب