سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

درس 10 - خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

1. شکل مقابل(داخل کتاب) مربوط به کدام جاندار است ؟ آیا این جاندار تک سلولی است یا پرسلولی ساده ؟

جلبک سبز رشته ای، جاندار پر سلولی ساده است.

2. در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟

50 تا 75 میلیارد سلول وجود دارد.