پاسخ سوالات فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 102 فصل 12 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

شکل زیر (تصویر داخل کتاب) برچسب روی یک بسته خوراکی را نشان میدهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟

پاسخ

دارای همه مواد مغذی است.