سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. پیامبر اکرم (ص) برای سفر چه سفارشی به مسلمانان کرده است ؟

سفر کنید تا سالم بمانید.

2. خداوند در سوره ی انعام آیهی 11 ما را به چه چیزی سفارش کرده است ؟

ای پیامبر به مردم بگو در زمین سفر کنید.

3. نماز عصر، عشا و ظهر چند رکعتی است ؟

چهار رکعتی است