سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. پیامبر اکرم (ص) برای سفر چه سفارشی به مسلمانان کرده است ؟

سفر کنید تا سالم بمانید.

2. خداوند در سوره ی انعام آیهی 11 ما را به چه چیزی سفارش کرده است ؟

ای پیامبر به مردم بگو در زمین سفر کنید.

3. نماز عصر، عشا و ظهر چند رکعتی است ؟

چهار رکعتی است

4. ما در سفر نمازهای چهار رکعتی را چگونه می خوانیم ؟

شکسته، یعنی دو رکعتی می خوانیم

5. نماز شکسته یعنی چه ؟

ما در سفر، نمارهای چهار رکعتی خود را دو رکعتی می خوانیم به این کار نماز شکسته خواندن میگویند.

6. شرایط خواندن نماز شکسته چیست ؟

اگر کسی تصمیم دارد به جایی برود که از محل سکونتش بیشتر از 22 کیلومتر فاصله دارد باید نمازش را شکسته بخواند و در صورتی است که کمتر از 10 روز در آن جا بماند اگر ده روز بماند باید نماز خود را کامل بخواند.

7. کسانی که در ماه رمضان مسافرت می کنند چه احکامی را باید رعایت کنند ؟

  • مسافری که نماز های چهار رکعتی را شکسته می خواند نباید روزه بگیرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند باید در سفر هم روزه بگیرد.
  • اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه اش درست است و اگر پیش از ظهر مسافرت کند روزه اش باطل است.

8. اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه ی او چگونه است ؟

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد نمی تواند آن روز را روزه بگیرد ولی اگر قبل از ظهر برسد چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است باید آن روز را روزه بگیرد.

9. حکم کسی که به خاطر مسافرت روزه نگرفته است چیست ؟

باید پس از ماه رمضان قضای آن ها را به جای آورد یعنی به تعداد روزه هایی که روزه نگرفته است روزه بگیرد.

 

گفت و گو کنید صفحه 52

خانواده سعید در تهران ساکن هستند.

در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل ؟

  1. آن ها به همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد رفته اند و می خواهند 7 روز در آنجا بمانند. شکسته
  2. با خانواده ی خود، 5 کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است . کامل
  3. برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند. کامل

 

فکر کن و بگو صفحه 53

چه مسافری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد ؟

مسافری که به جایی که بیش از 22 کیلومتر، با محل سکونتش فاصله دارد سفر می کند و کم تر از 10 روز قصد ماندن در آن جا را داشته باشد، نمازش شکسته است و در شرایط زیر نمی تواند روزه بگیرد.

  1. مسافری که پیش از ظهر مسافرت کند
  2. مسافری که بعد از ظهر به محل سکونتش برسد.

 

جواب سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب