سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

1. بعد از سوخت های فسیلی بیشترین انرژی که ما استفاده می کنیم چه نوع انرژی است ؟ برق

2. سه گروه عمده ی انرژی را نام ببرید و بگویید بیش ترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست می آید ؟

سوخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ انرژی های نو یا قابل تجدید، انرژی هسته ای، بیشترین انرژی مورد نیاز ما از سوخت های فسیلی به دست می آید.