چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت درس 18 صفحه 95 مطالعات پنجم دبستان

 

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

پاسخ: