چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

جواب فعالیت درس 18 صفحه 95 مطالعات پنجم دبستان

 

چرا امام حسین (ع) بر علیه حکومت یزید قیام کرد؟

پاسخ:

چون یزید پسر معاویه فرد بسیار ستمگری بود و بر سر مسلمانان حکومت میکرد. یزید بطور آشکار گناه میکرد.