سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد ؟

خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد .

2. چه کسانی خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کردند ؟

حضرت ابراهیم (ع) و پسرش حضرت اسماعیل (ع)