سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

 

1. تصمیمات مهمی که ما در زندگی مان می گیریم چه آثاری به دنبال خواهند داشت؟

تصمیمات مهم در اخلاق و رفتار، سلامتی، وضع تحصیلی و آینده ی ما اثر می گذارند.

2. تصمیم گیری به چه معناست ؟ به معنی انتخاب است.