سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

درس 7 - ورزش و نیرو (2)

 

1. چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود.

2. آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟

وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند بر هم نیرو دافعه وارد می کنند.

نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد.