سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

درس 7 - ورزش و نیرو (2)

 

1. چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود.

2. آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟

وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند بر هم نیرو دافعه وارد می کنند.

نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد.

وقتی دو بادکنک را به موی سرمان مالش دهیم و آن ها را در فاصله ی نزدیک به هم نگه داریم بر هم نیروی الکتریکی وارد می کنند.

3. نیروی گرانشی چیست ؟

نیروی جاذبه ای است که از طرف مین بر همه ی اجسام وارد شده و آن را به طرف زمین می کشد.

4. چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند ؟

نیروی گرانش زمین آب را به پایین می کشد.

5. جرم چیست ؟

به مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم، جرم می گویند.

6. مقدار جرم با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

ترازو

7. واحد اندازه گیری جرم چیست ؟

کیلوگرم

8.چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟

در اثر نیروی گرانش

9. چرا وقتی لیوان آب را کج می کنیم آب به سمت پایین می ریزد ؟

به دلیل نیروی گرانش زمین

10. منظور از نیروی مغناطیسی چیست ؟

نیرویی که یک آهن ربا به آهن ربای دیگر وارد می کند، نیروی مغناطیسی نامیده می شود.

11.چه موقع نیروی بین دو آهن ربا، رانشی (دافعه) است ؟

هرگاه قطب های همنام دو آهنربا را به هم نزدیک کنیم.

12. نیروی الکتریکی چیست ؟ مثال بزنید.

نیرویی را که بین دوجسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها می شود، نیروی الکتریکی می گویند، مثلا وقتی دو بادکنک را به طور جداگانه به پارچه ی پشمی مالش دهیم و آن ها را به هم نزدیک کنیم، از هم دور می شوند یعنی نیروی الکتریکی آن ها رانشی است.

13. وقتی با شانه ی پلاستیکی موهای خود را شانه می کنید ، شانه موهای شما را می کشد، چرا ؟

بین آن ها نیروی الکتریکی از نوع ربایشی وجود دارد.

14. اگر همان شانه ی باردار را به جریان آب شیر نزدیک کنیم چه مشاهده می کنیم ؟

مسیر آب به سمت شانه منحرف می شود.

15. چرا ترمز کردن سبب کند شدن و توقف سریع وسیله نقلیه می شود ؟

در اثر نیرو اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت های ترمز و هم چنین نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها با سطح زمین وجود دارد.

16. نیروی اصطکاک چیست ؟

نیرویی که سبب کند شدن حرکت یک جسم می شود، این نیرو همیشه بر خلاف جهت حرکت جسم است.

17. با توجه به حرکت جسم در شکل مقابل، جهت نیروی اصطکاک کدام سمت است ؟

چون جسم به سمت راست حرکت می کند، جهت نیروی اصطکاک به سمت چپ است.

18. اگر نیروی اصطکاک نبود و در حرکت بودیم، چه اتفاقی می افتاد ؟

نمی توانستیم در یک جا ساکن شویم.

19. کف دو دست خود را به هم مالش دهید، چه احساسی می کنید، چرا ؟

دستمان گرم می شود، نیروی اصطکاک باعث ایجاد گرما می شود.

20. نیروی اصطکاک در کدام حالت بیش تر است ؟

هرچه سطح تماس بین دو جسم، ناهمواری و پستی و بلندی بیش تری داشته باشد اصطکاک بیش تر است.

21. سه مورد از فواید نیروی اصطکاک را بیان کنید.

نیروی اصطکاک بین کف پا و سطح زمین به ما کمک می کند راه برویم.

وقتی چوب کبریت را به بدنه ی قوطی کبریت می کشیم نیروی اصطکاک باعث گرما و روشن شدن چوب کبریت می کشیم نیروی اصطکاک باعث گرما و روشن شدن چوب کبریت می شود.

هنگام ترمز کردن اتومبیل نیروی اصطکاک بین چرخ و زمین باعث توقف اتومبیل می شود.

22. آیا اصطکاک می تواند مضر نیز باشد ؟

بله، در  چرخ های فلزی نیروی اصطکاک بین دو فلز باعث ساییده شدن آن ها می شود.

23. دو نیروی غیر تماسی را نام ببرید .

مد جاذبه (گرانش)، نیروی مغناطیسی

24. شباهت و تفاوت نیروی مغناطیسی و گرانش را بنویسید.

شباهت: هر دو جسم را به سوی خود می کشند.

تفاوت: آهن ربا فقط اجسام آهنی را به سوی خود می کشد اما گرانش همه اجسام را، نیروی مغناطیسی دافعه نیز دارد. اما گرانشی فقط جاذبه است.

25. نیروی مقاومت هوا چیست ؟

نیروی مقاومی است که از حرکت یک جسم در هوا جلوگیری می کند.

 

سوال و جواب درس 7 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب