سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب

 

درس دوم - ماده تغییر می کند

سوال:از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید.

پاسخ:تکه کردن نان، تا کردن لباس، خرد کردن میوه جات، تهیه ماست، روشن کردن کبریت.

سوال:در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد؟

پاسخ:بریدن کاغذ و نخ، گره زدن.

 

سوال:تغییر فیزیکی را تعریف کنید؟

پاسخ:در تغییراتی که فقط شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییر نمی کند و ماده جدیدی بوجود نمی آید تغییر فیزیکی میگویند.

 

سوال: تغییرات فیزیکی را مثال بزنید؟

پاسخ:بریدن کاغذ، گره زدن، تا کردن لباس.

 

سوال:در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند؟

پاسخ:شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است.

 

سوال:در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟

پاسخ:شکل و اندازه ماده تغییر می کند.

 

سوال:❓ زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است؟

پاسخ:✅ فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است.

 

سوال:❓ در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است؟

پاسخ:✅ هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است.

سوال:❓ تغییر شیمیایی را تعریف کنید؟

پاسخ:✅ در برخی از تغییرات ماده اولیه به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و بو و مزه مواد اولیه تغییر می کند.

 

 

سوال:❓ تغییرات شیمیایی مثال بزنید؟

پاسخ:✅ خرابی میوه جات، کپک زدن نان.

 

سوال:❓ وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است؟

پاسخ:✅ رنگ، شکل، اندازه، حالت، بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است.

 

 

سوال:❓ وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟

پاسخ:✅ مایع به جامد تبدیل شده است که فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است.

 

 

سوال:❓ انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند؟

پاسخ:✅ میخ، بیل، چکش، کلنگ.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇

 

سوالات درس دوم علوم پنجم با جواب